Tự Đại Diện

Tự Đại Diện

Trang web này được thiết kế để cung cấp thông tin và tài nguyên cho những ai liên quan đến các vấn đề luật gia đình tại tiểu bang Missouri. Thông tin, các công cụ và tài nguyên được cung cấp thông qua trang này không nhằm thay thế cho tư vấn pháp luật và chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin và/hoặc các tài nguyên này sẽ mang lại kết quả quý vị mong muốn.

Bắt Đầu Ở Đây: Quý vị phải hoàn thành chương trình giáo dục về việc tự đại diện trước tòa để sử dụng các mẫu đơn được phép. Chương trình này sẽ cho quý vị biết thông tin về hệ thống tòa án Missouri và loại vụ kiện mà quý vị quan tâm. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu về những nguy hiểm và nghĩa vụ của việc tự đại diện trước tòa.

Chương trình giáo dục có hai bước. Bước 1 là xem video (hoặc đọc các tài liệu văn bản) Bước 2 là tìm hiểu về loại vấn đề luật gia đình của quý vị.

Bước 1: Bước 2:
Nhấp bên dưới để xem video chương trình giáo dục. Quý vị sẽ tìm hiểu về hệ thống tòa án Missouri và những nguy hiểm và nghĩa vụ của việc tự đại diện trước tòa. (Các tài liệu văn bản được cung cấp ở đây.) Tìm hiểu về vấn đề luật gia đình của quý vị:


Khi quý vị đã hoàn thành Bước 2, hãy in Chứng Nhận Hoàn Thành. Quý vị sẽ cần phải nộp một bản cho tòa.

Tôi nên đi một mình hay thuê luật sư?

Thông tin sau đây có thể giúp quý vị quyết định liệu quý vị nên tự đại diện trước tòa hay làm việc với luật sư.


Quý vị có thể nhờ luật sư giúp quý vị giải quyết một phần vụ kiện của mình. Trường hợp này được gọi là "đại diện phạm vi hạn chế." Quý vị và luật sư của quý vị quyết định mỗi bên sẽ xử lý những việc gì trong vụ kiện của quý vị. Luật sư nào đồng ý giúp giải quyết một phần vụ kiện của quý vị có thể tính phí cố định hoặc tính phí theo giờ. Một số việc luật sư có thể thực hiện trong vụ kiện của quý vị gồm có trao đổi với quý vị về các quyền hợp pháp của quý vị, xem xét giấy tờ, soạn nháp các mẫu đơn pháp lý hoặc có mặt trước tòa cùng với quý vị. Trong một số trường hợp có thể có luật sư miễn phí.

Nhân viên tòa án có thể giúp tôi trong vụ kiện của tôi hay không?

Nhân viên tòa án sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị nếu có thể. Tuy nhiên, nhân viên tòa án chỉ được phép giúp đỡ quý vị bằng những cách nhất định, vì họ phải công bằng với mọi người. Tốt nhất là hãy tìm hiểu nhân viên tòa án có thể làm gì và không thể làm gì cho quý vị TRƯỚC KHI quý vị yêu cầu giúp đỡ.


Các Mẫu Đơn Được Tòa Cho Phép

Bất kỳ ai tham gia một vụ kiện theo luật gia đình nếu không có luật sư đại diện phải sử dụng các mẫu đơn tiêu chuẩn toàn tiểu bang. Các mẫu đơn đã được lập được liệt kê bên dưới. Nếu quý vị không tìm thấy mẫu đơn mình cần, có nghĩa là chưa có mẫu đơn được duyệt.

Ly Dị Hoặc Ly Thân

Gia Đình & Trẻ Em
Đổi Tên
Ngược Đãi/Lén Theo Dõi Người Lớn
Thông Tin Bổ Sung


Vui lòng dành ra vài phút trả lời các câu hỏi khảo sát ngắn ở đây. Ý kiến phản hồi của quý vị là rất quan trọng để chúng tôi tiếp tục phát triển trang web này. Các câu trả lời của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ được dùng để cải thiện chất lượng của các công cụ và thông tin được cung cấp.